Skip to content

Wetgeving & Open Source

Open Source is op zichzelf geen doel van een rechtmatige overheid. Open Source kan wel een middel zijn om als overheid rechtmatig te handelen. De direct betrok wetgeving zijn de Wet open overheid (Woo), Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), Auteurswet en de Wet markt en overheid (Wet M&O).

Over het auteursrecht is al voldoende beschreven op de licenties pagina.

Wet open overheid

De Wet Open Overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wet hergebruik overheidsinformatie

De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) (zie ook Wikipedia over Who) geeft burgers het recht om te verzoeken om al openbaar gemaakte informatie van instellingen met een wettelijke taak te mogen hergebruiken voor andere doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.

Broncode

Er is regelmatig discussie of broncode onderdeel is van het documentbegrip zoals beschreven in de Woo. In de Memorie van toelichting bij Wet implementatie Open data richtlijn (pdf) is hier door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgebreid toelichting op gegeven in hoofdstuk 7.4:

Zoals blijkt uit overweging 30 bij de richtlijn, zijn lidstaten niet verplicht om computerprogramma’s onder de definitie van ‘document’ te brengen, maar dit is wel toegestaan. In Nederland valt software echter al sinds de implementatie van de eerste richtlijn onder de hergebruikregels.

[...]

Kortom, de afgelopen jaren was het dus al mogelijk om op grond van de Wob een verzoek in te dienen om software openbaar te maken en op grond van de Who een verzoek in te dienen om openbare software voor hergebruik beschikbaar te maken. Gezamenlijk vallen die verzoeken te kwalificeren als een verzoek om software open source te maken.

Aanvullend hierop is in de kamerbrief (pdf) van 16 januari 2023 over de openbaarmaking van de broncode van DigiD door de staatssecretaris de volgende toelichting gegeven:

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden van de digitale overheid. Dit geldt ook voor software die de overheid ontwikkelt, zoals ik heb benoemd in mijn Werkagenda Waardengedreven Digitalisering en in lijn met eerder ‘open source, tenzij’-beleid. Via deze brief informeer ik uw Kamer dat de broncode van de DigiD-app na een Woo-verzoek openbaar is gemaakt, na een open en zorgvuldig proces met de indiener van dit Woo-verzoek.